Трети пореден месец на подобрение на бизнес климата в България, отчете НСИ

Businessman analyzing growing 3D AR chart floating above digital tablet computer screen, showing successful increase in business profit

По данни на Националния статистически институт (НСИ) общият показател на бизнес климата през юли 2020 г. нараства с 2.5 пункта спрямо предходния месец. Увеличение на показателя се наблюдава в търговията на дребно и в сектора на услугите, в промишлеността запазва нивото си от юни 2020 г., а в строителството е регистрирано понижение.
Промишленост. Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ остава на юнското си равнище. По мнение на промишлените предприемачи настоящата производствена активност се подобрява (балансовият показател се покачва с 6.8 пункта), но очакванията им за дейността през следващите три месеца са по-умерени. През юли в сравнение с април се наблюдава повишение на средното натоварване на мощностите (с 2.5 пункта), което достига 70.4%. Най-сериозното затруднение за бизнеса остава несигурната икономическа среда, следвана от недостатъчното търсене от чужбина и недостатъчното търсене от страната.

Относно продажните цени анкетата регистрира намерения за известно повишение, макар преобладаващата част от мениджърите да очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

Строителство. През юли съставният показател „бизнес климат в строителството“ се понижава с 1.8 пункта в резултат на влошените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-резервирани са и прогнозите им за строителната активност през следващите три месеца, като анкетата показва и увеличение на броя на клиентите със закъснения в плащанията. Несигурната икономическа среда, недостигът на работна сила и факторът „други“ продължават да бъдат най-сериозните пречки за дейността в сектора, като през последния месец се засилва негативното влияние на първия фактор.

По отношение на продажните цени в строителството мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно. Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ нараства с 6.4 пункта, което се дължи главно на подобрените оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. По-благоприятни са и очакванията им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца.

Факторите „несигурна икономическа среда“, „недостатъчно търсене“ и „конкуренция в бранша“ продължават да затрудняват в най-голяма степен дейността на предприятията.
По-голяма част от търговците очакват продажните цени да останат без промяна през следващите три месеца.

Услуги. През юли съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ се повишава с 8.2 пункта в резултат на по-позитивните оценки и очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията. Относно търсенето на услуги настоящата тенденция леко се подобрява, като и очакванията за следващите три месеца остават благоприятни, макар и по-резервирани спрямо предходния месец.
Несигурната икономическа среда продължава да бъде основната пречка за дейността на предприятията, като през последния месец се наблюдава засилване на отрицателното ѝ въздействие. На второ и на трето място са недостатъчното търсене и факторът „други“.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите преобладаващите очаквания на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.