Общи условия

За ползване на интернет сайтовете на „Роял Технолоджи” ООД

I. Предмет на Общите условия

Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между „Роял Технолоджи” ЕООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК BG205217579, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, м-ст Сотира 323, вх. А, ет. 4, ап. 23 (наричано по-долу „Роял Тех”), и потребителите на интернет сайтовете на „Роял Тех“.

Чл. 2. Интернет сайтовете на „Роял Тех“ (наричани по-долу „сайтовете”) са всички уебсайтове, собственост на „Роял Тех“, включително техните поддомейни и/или директории, които представляват обособено място в интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, софтуер, програми, текст, звук, картина, видео, изображение и всякакви други материали, ресурси или обекти (наричани по-долу „съдържанието”).

Чл. 3. (1) Посредством ползването на интернет сайтовете на „Роял Тех“ потребителите имат възможност за достъп до публикуваната на сайтовете информация, гледане на някоя от програмите, качени на сайтовете на „Роял Тех“ в реално време или на неин видеоархив, получаване на информация за продуктите и услугите на „Роял Тех“ или за дейности и инициативи, предприети или подкрепени от „Роял Тех“, достъп до блогове на лица, свързани с някой от сайтовете и/или с програмите на „Роял Тех“, възможност за публикуване на материали и/или коментари във връзка със съдържанието, публикувано на сайтовете и други възможности, определени от „Роял Тех“. Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайтовете на „Роял Тех“ могат да бъдат променяни едностранно по преценка на „Роял Тех“.

(2) Потребителите имат право да ползват сайтовете единствено за лично ползване, с нестопанска цел, във и извън територията на Република България. Съдържанието на интернет сайтовете, достъпно на територията на Република България и извън нея, се определя от „Роял Тех“ в зависимост от конкретните технически условия и възможности, налични спрямо съответната територия.

Чл. 4. По смисъла на настоящите Общи условия „материали” са аудио-визуални произведения, текст, коментари, информация, публицистични произведения, видео, графични и фотографски изображения, звук, музика и всякакви други данни, ресурси или обекти, публикувани от потребителите на сайтовете на „Роял Тех“.

Чл. 5. (1) Тези Общи условия регламентират условията, при които „Роял Тех“ предоставя на потребителите предвидените в тях възможности за ползване на сайтовете, като потребителите се задължават да ги ползват при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

(2) При ползването на сайтовете потребителите се задължават да не нарушават права и интереси на трети лица и да не извършват злонамерени действия.

II. Условия за ползване на сайтовете

Чл. 6. (1) Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с потребителите, които са влезли в сайта посредством своя Facebook акаунт („регистрираните потребители”) и в отношенията с потребителите, които не са извършили регистрация на сайтовете („нерегистрираните потребители”). Потребителите на сайтовете приемат и се задължават да спазват Общите условия. С всяко ползване на услуги и ресурси на някой от сайтовете, включително с отварянето на интернет страница от сайтовете, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавна или която и да е друга интернет страница от сайтовете, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

(2) „Роял Тех“ публикува настоящите Общи условия на сайтовете си. „Роял Тех“ има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на такава промяна „Роял Тех“ уведомява потребителите чрез публикуване на изменените Общи условия на сайтовете преди влизането им в сила.

Чл. 7. Ползването от потребителите на сайтовете на „Роял Тех“ е безвъзмездно и достъпно 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата (24×7).

Чл. 8. (1) Ползването на сайтовете на „Роял Тех“ се извършва, без да е необходима предварителна регистрация от потребителите, с изключение на случаите, предвидени в ал. 2.

(2) Задължителна предварителна регистрация се изисква за потребителите, които имат право да публикуват новинарски материали, като с предварителната регистрация задължително те дават и съгласие за обработка на личните им данни.

Чл. 9. Всяко използване от потребителите на съдържанието на сайтовете, включително записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин извън посочените в настоящите Общи условия на съдържание от сайтовете може да става само с изричното разрешение от страна на „Роял Тех“. Изключение от това правило са снимки с изрично посочен лиценз.

III. Права и задължения на страните

Чл. 10. (1) С публикуването на материали и/или коментари на някой от сайтовете на „Роял Тех“ и натискане на бутона „Изпращане” потребителят гарантира и декларира, че коментарите и материалите не нарушават изискванията на действащото законодателство и изискванията на „Роял Тех“, описани в чл. 12 и 13 от настоящите Общи условия, и поема отговорност за съдържанието на публикуваното.
(2) Авторите, които пишат в блоговете на сайтовете на „Роял Тех“, изразяват своето лично мнение по различни въпроси и „Роял Тех“ не носи отговорност за написаното от тях.

Чл. 11. (1) „Роял Тех“ има право да откаже одобрение за публикуване на сайта или изтрива коментари на потребителите, в случай че те:

 1. съдържат нецензурни думи или изрази, както и всякакви форми на обиди, противоречащи на нормите на морала и добрия тон;
 2. съдържат текстове, които подтикват или подканват към жестокост, насилие, извършване на престъпление или друго правонарушение, съдържат заплаха за здравето на трети лица или внушават нетърпимост между гражданите;
 3. стимулират употребата на наркотици, алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия;
 4. унизяват честта или достойнството на другиго, разгласяват позорно обстоятелство за другиго или приписват на някого извършването на престъпление;
 5. съдържат обиди на религиозна основа;
 6. увреждат доброто име в обществото на конкретно лице;
 7. съдържат национална, политическа, етническа, религиозна, расова, полова или друга дискриминация или съдържат расистка тематика, агитация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата;
 8. съдържат линкове към сайтове, които пиратират съдържанието на сайтовете или съдържанието на който и да е друг сайт на „Роял Тех“, или линкове към сайтове, които съдържат коментари по смисъла на настоящия член;
 9. застрашават физическото, умственото или моралното развитието на малолетни и непълнолетни;
 10. разгласяват държавна, служебна, търговска тайна или друга защитена от закона тайна;
 11. нарушават по какъвто и да е начин норми на действащото законодателство.

(2) Прилагането и тълкуването на точките по предходната алинея се извършва изцяло по преценката на „Роял Тех“, като потребителите нямат право на претенции във връзка с прилагането им.

Чл. 12. (1) Съдържанието на всеки един от интернет сайтовете се определя от „Роял Тех“. „Роял Тех“ има право по всяко време да променя съдържанието на сайтовете си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики или материали.

(2) „Роял Тех“ има право да променя параметри и характеристики на сайтовете си, да променя условия и възможности за ползването им, да спира или прекратява тяхното ползване, да предоставя за ползване нови интернет сайтове или да закрива съществуващи. Настоящите Общи условия ще се прилагат в отношенията между страните и в случаите, посочени в настоящата алинея.

Чл. 13. (1) Потребителите имат право да искат информация от „Роял Тех“ относно условията за ползване на сайтовете.

(2) Потребителите имат право да уведомяват „Роял Тех“ за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на сайтовете (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права на потребителите или на трети лица и др.).

Чл. 14. (1) Потребителят се съгласява, че „Роял Тех“ като регистриран администратор на лични данни има право да събира, обработва, използва и съхранява данни и информация, чрез която потребителите може да бъдат идентифицирани, вкл. потребителско име, адрес на електронна поща, дата на раждане, пол и всяка друга информация, която потребителите въвеждат, използват и предоставят при регистрацията по чл. 8, ал. 2 или по друг начин при ползването на сайтовете съгласно настоящите Общи условия и при спазване на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство.

(2) По искане на компетентен орган „Роял Тех“ има право да предоставя лична информация във връзка с потребителите, с която разполага.

(3) С оглед избягване на всякакво съмнение, материалите и тяхното съдържание не се разглеждат като лични данни.

IV. Отговорности

Чл. 15. (1) Всички интернет сайтове на „Роял Тех“ представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържат обекти на такива права.

(2) Интернет сайтовете на „Роял Тех“ съдържат информация, материали, функции и др. съдържание, които представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива права, както и обекти на индустриална собственост. На сайтовете може да бъдат представени от „Роял Тех“ или с негово съгласие наименования на юридически лица и еднолични търговци, търговски марки, лога, запазени знаци, наименования на продукти и услуги и други подобни защитени обекти на права.

(3) Използването на сайтовете на „Роял Тех“ или на обект по предходните алинеи в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия, освен нарушаване на договореностите между потребителите и „Роял Тех“, може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на „Роял Тех“ и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност – гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица.

V. Заключителни условия

Чл. 16. Кореспонденцията между „Роял Тех“ и потребителите във връзка с използването на сайтовете се осъществява чрез електронни съобщения. Адресът на електронната поща на „Роял Тех“ за кореспонденция с потребителите по въпроси във връзка със съдържанието на сайта е press@lider.bg.

Чл. 17. Всички спорове между „Роял Тех“ и потребителите във връзка с ползването на сайтовете се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд със седалище в гр. Варна.

Чл. 18. (1) По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(2) В случай, че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.

Чл. 19. (1) Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.08.2020г.

(2) Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани потребители към датата на влизането им в действие. Регистрираните потребители имат възможност да заявят в срок до 7 дни от датата на влизане в сила на съответното изменение, че отхвърлят промените в Общите условия, чрез изпращане на съобщение до press@lider.bg.

(3) В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от „Роял Тех“, се счита, че потребителят е обвързан от тях. В случай на заявяване от страна на регистриран потребител, че не е съгласен с тези Общи условия или с последващи изменения, „Роял Тех“ има право да спре незабавно достъпа на съответния потребител до потребителския му профил и да прекрати регистрацията му.

© 2020, „Роял Тех“. Всички права запазени.

Чрез използването на този сайт вие се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта.

„Роял Тех“ не носи отговорност за съдържанието на коментарите, разположени от потребители на сървъра на „Роял Тех“.

Никаква част от материалите в този сайт не може да бъдат пресъздавани и използвани без изричното писмено съгласие на „Роял Тех“.